Categories

We are located in the Netherlands, therefore the terms are to be taken as leading in Dutch langauge.  Any questions, please ask before ordering to prevent any inconvience later.

 

Definities
1.1 VMX Service is: VMX Service, gevestigd te Enschede, De Reulver 69, 7544 RT, Enschede, Nederland.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  KvK nummer: 08098399, BTW-nummer: NL001945362B24 .
1.2 www.vmx-service.eu (com-nl-de) zijn onderdeel VMX Service.
1.3 Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten afneemt van VMX Service.
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen VMX Service en de klant waarvan deze algemene voorwaarden onderdeel uitmaken.
1.5 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van VMX Service.
1.6 In deze voorwaarden wordt onder ‘schriftelijk’ mede verstaan een bericht langs elektronische weg.


2 Toepasselijkheid
2.1 Onze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten, welke via de website of mondelinge overeenkomst afgesloten worden. Door totstandkoming van een vorm van deze overeenkomst, accepteert u onze voorwaarden.
2.2 Alleen door schriftelijke toestemming van VMX Service zou er, in uitzonderlijke gevallen, van deze
algemene voorwaarden kunnen worden afgeweken.
2.3 VMX Service behoudt zich het recht om de inhoud van de website en de algemene voorwaarden te wijzigen.


3 Aanbiedingen en overeenkomsten
3.1 Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
Aanbiedingsartikelen en afgeprijsde artikelen worden niet retour genomen of geruild. VMX Service 
behoudt zich het recht voor aanbiedingen te beëindigen zonder opgaaf van redenen.
3.2 Er is slechts sprake van een overeenkomst na acceptatie van uw bestelling door VMX Service  .
3.3 VMX Service  behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van redenen, bestellingen of opdrachten
niet te accepteren. Indien uw bestelling wordt geweigerd, deelt VMX Service  u dit binnen 3
werkdagen mede.
3.4 VMX Service  garandeert niet de juistheid van de gegevens, die vermeld zijn op de website.
3.5 De producten aangeboden op de website worden met de grootst mogelijke zorg omschreven en
afgebeeld. Een geringe afwijking van de omschrijving en afbeelding is echter mogelijk. De klant kan
hieraan geen rechten ontlenen.


4 Prijzen en betaling
4.1 Alle door VMX Service  gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
4.2 Alle door VMX Service gehanteerde prijzen zijn geheel vrijblijvend. VMX Service behoudt zich het recht de prijzen te allen tijde te wijzigen. Gedurende de looptijd van de overeenkomst (zijnde bestelling tot aan levering) zal er nooit sprake zijn van een prijswijziging, tenzij deze een gevolg is van wettelijke bepalingen en/of regelingen. Bij iedere prijswijziging heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos op te zeggen.
4.3 Alle bestellingen worden via diverse pakketdiensten geregistreerd thuisbezorgd, tenzij anders is overeengekomen. De kosten van verzending zijn afhankelijk van de aard en het gewicht van de goederen en van de gekozen verzendmethode. De exacte verzendkosten zijn nauwkeurig omschreven in de productomschrijving.
4.4 Bij de betaling heeft de klant de keuze uit betaling vooraf, betaling onder rembours en betaling achteraf (dit laatste bij uitzondering en in overleg).
4.4.1 Bij betaling vooraf heeft de klant de keuze uit betaling via bankoverschrijving, betaling via iDeal, betaling via PayPal en betaling via creditcard.
4.4.1.1 Bij betaling vooraf via bankoverschrijving maakt de klant het factuurbedrag over op IBAN: NL65ABNA0598710841 t.n.v.
VMX Service’ te Enschede o.v.v. het factuurnummer of omschrijving.
4.4.1.2 Bij betaling vooraf via iDeal, PayPal of creditcard verloopt de betaling via het beveiligde betalingssysteem op de website, of via de sites van de betreffende aanbieder.
4.4.2 Bij betaling onder rembours wordt het factuurbedrag aan de postbode betaald.
4.4.3 Betaling achteraf is alleen mogelijk na overleg met VMX Service.


5 Transport
5.1 VMX Service maakt gebruik van diverse pakketdiensten als externe partij voor de verzending van goederen, tenzij anders is overeengekomen dan wel noodzakelijk is.
5.2 Levering vindt wereldwijd plaats. Bij levering buiten Nederland is het transportrisico voor de klant.
5.3 Transportschades dienen binnen 48 uur na ontvangst van de goederen te worden gemeld aan VMX Service.

6 Aflevering en levertijd
6.1 Verzending vindt plaats binnen 3-5 werkdagen na betaling, onder voorbehoud van de dan aanwezige voorraad en tenzij anders is gecommuniceerd.
6.2 Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
6.3 Na verzending ontvangt de klant bericht over de vernieuwde bestelstatus.
6.4 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal door VMX Service schriftelijk of telefonisch worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Wanneer de vernieuwde levertijd niet overeenkomt met de verwachtingen van de klant, kan deze de bestelling kosteloos annuleren. Dit kan zowel schriftelijk als telefonisch.
6.5 De door VMX Service opgegeven levertijden hebben een indicatief karakter, hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 

7 Retouren en garantie
7.1 Producten kunnen binnen 7 dagen na ontvangst geretourneerd worden, waarna de overeenkomst met VMX Service ontbonden kan worden.
7.2 Indien de klant de overeenkomst met VMX Service wenst te ontbinden, dient deze dit schriftelijk of telefonisch aan VMX Service te melden. Het product kan alleen geretourneerd worden indien dit nog in originele staat is. De koper draagt de kosten van en het risico voor de retourzending.
7.3 Het door de koper betaalde bedrag minus verzendkosten zal binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product door VMX Service, gecrediteerd worden.
7.4 VMX Service behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het product niet in originele staat retour ontvangen is, terwijl het vermoeden bestaat dat het product door de klant gebruikt is of door diens schuld is beschadigd.
7.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van VMX Service schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal VMX Service de klant hiervan schriftelijk of telefonisch in kennis stellen. VMX Service heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
7.6 Indien is aangetoond dat de levering niet blijkt te beantwoorden aan de overeenkomst, dan heeft VMX Service de keuze om de desbetreffende producten te laten vervangen dan wel de factuurwaarde plus verzendkosten te restitueren, mits de desbetreffende producten geretourneerd zijn.
7.7 Op gebruikte onderdelen zit geen garantie.


8 Persoonlijke gegevens
8.1 VMX Service zal persoonlijke klantgegevens opnemen in een bestand, met als doel het kunnen nakomen van de overeenkomst die de klant en VMX Service zijn aangegaan, alsmede het kunnen doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.
8.2 De persoonlijke gegevens die opgenomen worden, zijn de door de klant tijdens de bestelprocedure ingevulde gegevens.
8.3 De klant kan te allen tijde zijn/haar persoonlijke gegevens, zoals die bij VMX Service bekend zijn, opvragen. Dit dient schriftelijk te gebeuren.
8.4 De door de klant tijdens de bestelprocedure ingevulde persoonlijke gegevens worden via een beveiligde SSL-verbinding verzonden en opgeslagen.


9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de klant wanneer de verschuldigde betaling daarvoor is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op de klant over. Aflevering vindt plaats op het moment dat het product wordt bezorgd op het door de klant bij bestelling opgegeven adres.


10 Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 De aanwezigheid van een gebrek geeft de klant niet het recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen.
10.2 De totale aansprakelijkheid van VMX Service of van de personeelsleden van VMX Service, wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie overeengekomen prijs van dat gedeelte van de Overeenkomst waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.
10.3 VMX Service is jegens de klant niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 10.2.
10.4 De producten en diensten van VMX Service  zijn zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. VMX Service  kan echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid daarvan. VMX Service  is niet aansprakelijk voor schade van de klant of van derden, van welke aard ook, die is ontstaan door het gebruik van producten of diensten van VMX Service  of die het gevolg is van handelen of nalaten dat is gebaseerd op de uit de producten of diensten van VMX Service  verkregen informatie. De klant wordt nadrukkelijk aangeraden af te gaan op haar eigen professionele kennis en ervaring en de producten en diensten van VMX Service  niet te gebruiken indien hij niet beschikt over voldoende professionele kennis over het gebruik van de producten en de interpretatie van informatie die met gebruik van de producten wordt verkregen.


11 Overmacht
11.1 Onverminderd overige aan VMX Service  toekomende rechten, heeft VMX Service  in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling op te schorten, danwel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door daar schriftelijke mededeling van te doen, en zonder dat VMX Service  daarmee verplicht is tot het betalen van enige schadevergoeding.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet aan VMX Service  kan worden toegerekend, omdat de tekortkoming niet te wijten is aan de schuld van VMX Service  en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


12 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
12.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op door VMX Service  geleverde en/of ter beschikking gestelde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
12.2 Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VMX Service  enig door VMX Service  geleverd en/of ter beschikking gesteld product geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, en/of openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of welke andere manier ook.
12.3 VMX Service  garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt te dien aanzien geen enkele aansprakelijkheid.


13 Toepasselijk recht
13.1 Op alle met VMX Service  afgesloten overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


14 Communicatie met VMX Service 
14.1 Alle communicatie met VMX Service  , waaronder de afhandeling van bestellingen, en eventuele klachten over handelen of nalaten van VMX Service  kunnen per post gestuurd worden naar het in artikel 1.1 genoemde adres of naar het e-mailadres info@vmx-service.com onder vermelding van de naam- en adresgegevens van de afzender, (voor zover van toepassing) het factuurnummer van de betreffende levering, het onderwerp van het bericht en zo nodig een duidelijke toelichting.